SUGA

Allmänt
o  Nyheter (Arkiv)
o  Om föreningen
o  Galleri
o  Aktiviteter
o  Föreningslokal
o  Shoppen
o  Kontakta oss
 
o  Skänk prylar
o  Bli medlem!

Amiga Forum
o  Om tidningen
o  Skaffa tidningen
o  Tidningsarkiv
o  Redaktionen
o  Skriva artiklar
o  Annonsera
o  In English Flag of the United Kingdom

Dokument
o  Stadgar
o  Verksamhetsplan
o  Verksamhets-
 berättelse
o  Inventariemål
Protokoll från ordinarie föreningstämma den 24:e mars 2002
1. Mötets öppnande.

Adam Chodorowski förklarar mötet öppnat kl 16.15.

2. Val av ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän tillika rösträknare för föreningstämman.

Adam Chodorowski välj till ordförande, Kjell Lindén väljs till sekreterare, Iggy Drougge och Carl Drougge väljs till justeringsmän och rösträknare.

3. Fråga om kallelse till ordinarie föreningstämma skett på behörigt sätt.

Årsmötet godkänner kallelsen.

4. Styrelsens verksamhets berättelse.

Se separat bilaga.

5. Revisorns berättelse.

Allt såg ut att vara ok.

6. Beslut om ansvars frihet för styrelsen.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

7. Beslut om medlemsavgift för inlett verksamhetsår.

Ekonomimedlemsskap kostar även i fortsättningen 40:-/år vanligt medlemskap höjs delvis pga av framtida tidning till 75:-.

8. Val av styrelse, revisor och valberedning.

Ordförande Adam Chodorowski, kassör Kjell Lindén, ledamot Carl Drougge, revisor Iggy Drougge, Valberedning Victor Hammarbäck.

9. Övriga frågor.

Iggy föreslår 2 st mailinglistor nyheter@sua.proxxi.org och snack@sua.proxxi.org.

BBS:en måste fixas pga datorstrul, en Amiga 2000 med ett av Carl Drougge utlånat turbokort ersätter Amiga 3000 datorn.

Iggy utreder kostnader för att registrera WHDload, registrering sker om priset är skäligt.

10. Mötet förklaras avslutat.

Adam Chodorowski förklarar mötet avslutat kl 15.58.