SUGA

Allmänt
o  Nyheter (Arkiv)
o  Om föreningen
o  Galleri
o  Aktiviteter
o  Föreningslokal
o  Shoppen
o  Kontakta oss
 
o  Skänk prylar
o  Bli medlem!

Amiga Forum
o  Om tidningen
o  Skaffa tidningen
o  Tidningsarkiv
o  Redaktionen
o  Skriva artiklar
o  Annonsera
o  In English Flag of the United Kingdom

Dokument
o  Stadgar
o  Verksamhetsplan
o  Verksamhets-
 berättelse
o  Inventariemål
Stadgar[2011-04-24]
1. Namn

Föreningens namn är Swedish User Group of Amiga.

2. Syfte

Föreningens verksamhet har till syfte att:

 • Samla Amigaanvändare, så att de skall kunna byta erfarenheter och kunskaper med varandra, om datorer och dess användning.
 • Befrämja stöd (engelska: support) för användare.
 • Fungera som stöd för användare gentemot leverantörer.
 • Verka för internationella kontakter mellan Amigaanvändare.
 • Befrämja användandet av datorer i konst, musik och andra kulturella sammanhang.
 • Medverka till återvinning eller återanvändning av datorer, elektronik och komponenter.
3. Ståndpunkt
 1. Föreningen är och ska drivas ideellt och utan vinstsyfte.
 2. Föreningen är och skall vara politiskt och religiöst obunden. Föreningen tar ej ställning i frågor av politisk eller religiös natur.
 3. Föreningen stöder strikt lagen om upphovsmannarätt och tar därför avstånd från all kopiering av program eller information utan tillstånd från upphovsman.
 4. Föreningen tar avstånd från datorprogram vilkas syfte är att negativt påverka andra personers arbete och informationsspridning.
4. Medlemsskap

Medlemsskap är öppet för var och en som erlägger fastställd medlemsavgift. Medlem som ej betalat medlemsavgift efter angiven förfallodag anses ha utträtt ur föreningen.

Om medlem bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadar föreningen kan denne uteslutas ur föreningen genom beslut från styrelsen.

Utesluten medlem innehar besvärsrätt hos föreningsstämman. Styrelsen kan även bevilja återinträde av utesluten medlem efter majoritetsbeslut.

Medlem som önskar utträda ur föreningen kan göra detta genom anmälan till styrelsen.

5. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

6. Föreningsstämman

Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Rösträtt på stämman har alla närvarande medlemmar, som har en röst vardera oavsett ålder och position i föreningen.

Minst en stämma ska hållas per år. Datum för den ordinarie stämman bestäms av valberedningen, dock måste stämman hållas tidigast första söndagen i januari månad och senast innan den sista söndagen i april månad av påbörjat kalenderår. Kallelse till föreningsstämman skall meddelas medlemmarna genom föreningens mailinglistor, vanlig post eller dylikt samt genom anslag i föreningens lokaler minst fyra veckor före mötet.

Motioner till ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast den sista december verksamhetsåret. Vid ordinarie föreningsstämma kan endast beslut fattas i de frågor som upptagits i kallelsen. Styrelsen äger dock rätt att efterhöra mötets mening i ärenden av rutinkaraktär.

Ordinarie föreningsstämma skall till minimum innehålla följande dagordning:

 1. Mötet förklaras öppet.
 2. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för föreningsstämman.
 3. Fråga om kallelse till ordinarie föreningsstämma skett på ett behörigt sätt.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 5. Ekonomisk berättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Beslut angående motioner som medlemmar stadgeenligt framfört till ordinarie förenings-stämma.
 9. Beslut om medlemsavgift för inlett verksamhetsår.
 10. Val av styrelse, revisor och valberedning.
 11. Övriga frågor.
 12. Mötet förklaras avslutat.

Extra stämma kan sammankallas av styrelsen eller om revisorerna eller minst tio procent av medlemmarna så skriftligen begär.

7. Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen.

Styrelsen skall bestå av minst tre ordinarie ledamöter. Ordinarie föreningsstämma utser styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig när hela styrelsen är kallad och minst hälften av ledamöterna och minst en av firmatecknarna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock måste alltid minst två personer från styrelsen biträda meningen. Ordföranden och kassören tecknar var för sig föreningens firma.

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden. Varje medlem är valbar till styrelsen. Dock kan endast myndiga personer väljas till posterna ordförande och kassör.

8. Revisorerna

Revisorsfunktionen skall bestå av en ordinarie revisor samt en revisorsuppleant.

Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper för verksamhetsåret och överlämna rapport till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt avge revisionsberättelse vid ordinarie föreningsstämma.

9. Valberedningen

Valberedningen skall bestå av minst två personer, varav en samman- kallande. Valberedningen skall förbereda alla val på föreningsstämma samt ge förslag på kandidater till mötet.

10. Stadgeändring

Förslag till ändring av föreningens stadgar skall väckas av styrelsen eller medlem genom skriftlig framställan senast den sista december verksamhetsåret. Beslut om stadgeändring skall ske med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, med minst fjorton dagars mellanrum.

För ändring av stadgana §2 Syfte, §3 Ståndpunkt, §10 Stadgeändring och §11 Föreningens upplösning krävs två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor med minst två tredjedels majoritet vardera.

11. Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas på ordinarie föreningsstämma, i kallelsen som ska gå ut till samtliga medlemmar ska det framgå tydligt att stämman ska ta ställning till frågan om föreningens upplösning. Beslutet kan inte gå igenom om antalet personer som röstar för föreningens bestående är lika många eller fler än den minsta styrelsen som tillåts av stadgarna.

Vid upplösning av föreningen skänkes kvarlåtenskapen till dom med föreningens syfte bäst överensstämmande ändamålen.