SUGA

Allmänt
o  Nyheter (Arkiv)
o  Om föreningen
o  Galleri
o  Aktiviteter
o  Föreningslokal
o  Shoppen
o  Kontakta oss
 
o  Skänk prylar
o  Bli medlem!

Amiga Forum
o  Om tidningen
o  Skaffa tidningen
o  Tidningsarkiv
o  Redaktionen
o  Skriva artiklar
o  Annonsera
o  In English Flag of the United Kingdom

Dokument
o  Stadgar
o  Verksamhetsplan
o  Verksamhets-
 berättelse
o  Inventariemål
Kallelse till extra föreningsstämma
Kallelse till extra föreningsstämma

Söndagen den 10 Juli klockan 17:00 är det dags för en extra föreningsstämma. Den hålls i föreningslokalen på Engelbrektsgatan 4 (högra källaringången).

Den extra föreningsstämman ska endast rösta igenom dom nya stadgarna. Ingen ny styrelse kommer att väljas och det kommer inte ske någon ekonomisk redovisning. Har du några frågor är det bara att kontakta oss.

Motioner

Beskrivningen av vilken stadga som berörs har följande format: "§<paragrafnummer> <paragrafnamn> (<stycke i paragrafen>:<mening/punkt i stycket>)"

Nummer på stycke och mening utgår från orginaltexten och börjar på 1, stycken avdelas med tomrad. Om stycket är en punktlista och ändringen är utförd före listans start är <mening/punkt i stycket> 0.

Samtliga motioner gäller och hänvisar till stadgarna.

Motion 1, Kallelse
§6 FÖRENINGSSTÄMMAN (2:3)
Från:"Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall meddelas medlemmarna genom föreningens BBS och genom anslag i föreningens lokaler minst fyra veckor före mötet."
Till:"Kallelse till föreningsstämman skall meddelas medlemmarna genom föreningens mailinglistor, vanlig post eller dylikt samt genom anslag i föreningens lokaler minst fyra veckor före mötet."
Ändring:Tog bort kravet på BBS, ökade flexibiliteten och ändrade så att kallelsen gäller även icke ordinarie föreningsstämma.
Motivering:Vår BBS är inte uppe. Kallelse ska gå ut till alla enl. krav från FUF.

Motion 2, Ekonomisk berättelse
§6 FÖRENINGSSTÄMMAN (5:>4)
Från:N/A
Till:"5. Ekonomisk berättelse"
Ändring: Höjer nummret på alla punkter med nummer större än fyra med ett. Och lägger till en ny punkt fem.
Motivering:Tillägg enl. krav från FUF för att få gå med.

Motion 3, Utse styrelse
§7 STYRELSEN (2:2&3)
Från:"Ordinarie föreningsstämma utser ordförande och kassör. Övriga poster fördelas inom styrelsen vid konstituerande styrelsemöte."
Till:"Ordinarie föreningsstämma utser styrelsen."
Motivering:Att vi faktiskt inte har det extra mötet och att det är ganska onödigt eftersom det främst är styrelsen som sitter på årsmötet, dessutom är det ganska få poster utöver dom som nu ska bestämmas på årsmötet. Om vi har det extra mötet riskerar vi också att färre personer närvarar och har därför färre personer att välja till styrelsen. Det är också smidigt att ha all information om framröstningen av hela styrelsen på samma ställe, dvs. i årsmötesprotokollet.

Motion 4, Styrelsens beslutsmässighet 1
§7 STYRELSEN (2:4)
Från:"Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna och minst en av firmatecknarna är närvarande."
Till:"Styrelsen är beslutsmässig när hela styrelsen är kallad och minst hälften av ledamöterna och minst en av firmatecknarna är närvarande."
Ändring:Lade till att hela styrelsen måste vara kallad för beslutsmässighet.
Motivering:Tillägg enl. krav från FUF för att få gå med.

Motion 5, Styrelsens beslutsmässighet 2
§7 STYRELSEN (2:5)
Från:"Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder."
Till:"Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock måste alltid minst två personer från styrelsen biträda meningen."
Ändring:Lade till: ", dock måste alltid minst två personer från styrelsen biträda meningen."
Motivering:För att undvika att ordföranden vid närvaron av en annan styrelsemedlem och en minimal styrelse (tre personer) ensam ska kunna fatta styrelsebeslut.

Motion 6, Extra skydd av vissa stadgar
§10 STADGEÄNDRING (1:3)
Från:N/A
Till:"För ändring av stadgana §2 Syfte, §3 Ståndpunkt, §10 Stadgeändring och §11 Föreningens upplösning krävs två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor med minst två tredjedels majoritet vardera."
Ändring:Lade till att vissa stadgar kräver ordinarie föreningsstämmor för att kunna ändras.
Motivering:Bättre skydd av föreningen och krav från FUF.

Motion 7, Föreningens upplösning
§11 FÖRENINGENS UPPLÖSNING (#?:#?)
Från:"Föreningen kan ej upplösas om minst nio medlemmar röstar för dess bestående. Vid en upplösning av föreningen skänkes kvarlåtenskapen till välgörande ändamål."
Till:

Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas på ordinarie föreningsstämma, i kallelsen som ska gå ut till samtliga medlemmar ska det framgå tydligt att stämman ska ta ställning till frågan om föreningens upplösning. Beslutet kan inte gå igenom om antalet personer som röstar för föreningens bestående är lika många eller fler än den minsta styrelsen som tillåts av stadgarna.

Vid upplösning av föreningen skänkes kvarlåtenskapen till dom med föreningens syfte bäst överensstämmande ändamålen.

Ändring:Bytte ut hela stadgan. Den nya gör det svårare att upplösa föreningen och beskriver tydligare hur det ska gå till.
Motivering:Tidigare stadga var mycket otydligare och kunde tolkas som att föreningen kunde upplösas utanför medlemmarnas kontroll, det är även ett krav från FUF.

Motion 8, Grammatiska fel och stavfel
§2 SYFTE (1:5)
Från:"Befrämja användandet av datorer i konst, musik och andra kuturella sammanhang."
Till:"Befrämja användandet av datorer i konst, musik och andra kulturella sammanhang."
Ändring:"kuturella" till "kulturella"
Motivering:Stavfel
§3 STÅNDPUNKT (1:2)
Från:"Föreningen är och skall vara politiskt och religiöst obunden. Förenignen tar ej ställning i frågor av politisk eller religiös natur."
Till:"Föreningen är och skall vara politiskt och religiöst obunden. Föreningen tar ej ställning i frågor av politisk eller religiös natur."
Ändring:"Förenignen" till "Föreningen"
Motivering:Stavfel
§4 MEDLEMSSKAP (1:2)
Från:"Medlem som ej betalat medlemsavgift efter angiven förfallodag anses ha uträtt ur föreningen."
Till:"Medlem som ej betalat medlemsavgift efter angiven förfallodag anses ha utträtt ur föreningen."
Ändring:"uträtt" till "utträtt"
Motivering:Stavfel
§6 FÖRENINGSSTÄMMAN (2:1)
Från:"Minst en stämman ska hållas per år."
Till:"Minst en stämma ska hållas per år."
Ändring:"stämman" till "stämma"
Motivering:Grammatiskt fel
§6 FÖRENINGSSTÄMMAN (2:2)
Från:"Datum för den ordinarie stämman bestämms av valberedningen, dock måste stämman hållas tidigast första söndagen i januari månad och senast innan den sista söndagen i april månad av påbörjat kalenderår."
Till:"Datum för den ordinarie stämman bestäms av valberedningen, dock måste stämman hållas tidigast första söndagen i januari månad och senast innan den sista söndagen i april månad av påbörjat kalenderår."
Ändring:"bestämms" till "bestäms"
Motivering:Stavfel
§7 STYRELSEN (3:3)
Från:"Dock kan ej omyndiga personer väljas till posterna ordförande och kassör."
Till:"Dock kan endast myndiga personer väljas till posterna ordförande och kassör."
Ändring:"ej omyndiga" till "endast myndiga"
Motivering:Tog bort dubbelnegationen för bättre tydlighet.
§8 REVISORERNA (2:1)
Från:"Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper för verksamhetsåret och överlämna rapport till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt ange revisionsberättelse vid ordinarie föreningsstämma."
Till:"Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper för verksamhetsåret och överlämna rapport till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt avge revisionsberättelse vid ordinarie föreningsstämma."
Ändring:"ange revisionsberättelse" till "avge revisionsberättelse"
Motivering:Grammatiskt fel
§10 STADGEÄNDRING (1:2)
Från:"Besöut om stadgeändring skall ske med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, med minst fjorton dagars mellanrum."
Till:"Beslut om stadgeändring skall ske med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, med minst fjorton dagars mellanrum."
Ändring:"Besöut" till "Beslut"
Motivering:Stavfel