SUGA

Allmänt
o  Nyheter (Arkiv)
o  Om föreningen
o  Galleri
o  Aktiviteter
o  Föreningslokal
o  Shoppen
o  Kontakta oss
 
o  Skänk prylar
o  Bli medlem!

Amiga Forum
o  Om tidningen
o  Skaffa tidningen
o  Tidningsarkiv
o  Redaktionen
o  Skriva artiklar
o  Annonsera
o  In English Flag of the United Kingdom

Dokument
o  Stadgar
o  Verksamhetsplan
o  Verksamhets-
 berättelse
o  Inventariemål
Kallelse till SUA:s ordinarie föreningsstämma[2008-02-11]

Söndagen den 6:e april klockan 17:00 är det dags för årets föreningsstämma. Den hålls i föreningslokalen på Engelbrektsgatan 4 (högra källaringången).

Som föreningens högsta beslutande organ kommer föreningsstämman välja nästkommande styrelse, valberedning, revisorer, representanter till SAFIR:s styrgrupp samt sätta medlemsavgiften. Under föreningsstämman kommer även verksamhetsberättelsen, kassörens berättelse och revisorernas berättelse för föregående år redovisas. Det här året har det inte inkommit några motioner från medlemmarna.

Om du vill kandidera till en post i styrelsen ska du skriva till valberedningen.

Dagordning
 1. Mötet förklaras öppet.
 2. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för föreningsstämman.
 3. Fråga om kallelse till ordinarie föreningsstämma skett på ett behörigt sätt.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 5. Ekonomisk berättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Beslut angående motioner som medlemmar stadgeenligt framfört till ordinarie föreningsstämma.
 9. Beslut om medlemsavgift för inlett verksamhetsår.
 10. Fastställande av verksamhetsplan.
 11. Val av styrelse, revisor och valberedning.
 12. Val av representanter till SAFIR:s styrgrupp.
 13. Övriga frågor.
 14. Mötet förklaras avslutat.
Uppmaning

På föreningsstämman beslutas det om vad föreningens verksamhet ska bestå i under det kommande året. Alla som vill vara med att påverka uppmanas att närvara på föreningsstämman.