SUGA

Allmänt
o  Nyheter (Arkiv)
o  Om föreningen
o  Galleri
o  Aktiviteter
o  Föreningslokal
o  Shoppen
o  Kontakta oss
 
o  Skänk prylar
o  Bli medlem!

Amiga Forum
o  Om tidningen
o  Skaffa tidningen
o  Tidningsarkiv
o  Redaktionen
o  Skriva artiklar
o  Annonsera
o  In English Flag of the United Kingdom

Dokument
o  Stadgar
o  Verksamhetsplan
o  Verksamhets-
 berättelse
o  Inventariemål
Kallelse till SUGA:s ordinarie föreningsstämma 2012

Söndagen den 13:e maj klockan 18:00 är det dags för årets föreningsstämma. Eftersom vår nya föreningslokal fortfarande är under renovering kommer stämman att hållas i Unga Forskare Stockholms lokal på Polhemsgatan 38.

Som föreningens högsta beslutande organ kommer föreningsstämman välja nästkommande styrelse, valberedning, revisorer samt sätta medlemsavgiften. Under föreningsstämman kommer även verksamhetsberättelsen, kassörens berättelse och revisorernas berättelse för föregående år redovisas. Det här året finns det bara en motion att ta ställning till, den är bifogad kallelsen.

Om du vill kandidera till en post i styrelsen ska du skriva till valberedningen. Valberedare är Jonas Hofmann och Iggy Drougge, båda kan nås via SUGA BBS (telnet suga.se port 42512, eller modem 08 - 658 25 72).

Dagordning
 1. Mötet förklaras öppet.
 2. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för föreningsstämman.
 3. Fråga om kallelse till ordinarie föreningsstämma skett på ett behörigt sätt.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 5. Ekonomisk berättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Beslut angående motioner som medlemmar stadgeenligt framfört till ordinarie föreningsstämma.
 9. Beslut om medlemsavgift för inlett verksamhetsår.
 10. Fastställande av verksamhetsplan.
 11. Val av styrelse, revisor och valberedning.
 12. Övriga frågor.
 13. Mötet förklaras avslutat.
Motion om inventariehantering
Av Jonas Hofmann
1 Bakgrund
==========

Föreningen har under flera år, främst tack vare en förbättrad ekonomi
och generösa donnationer av saker, skaffat mer saker än vi gjort oss av
med. Detta har lett till en ökad variation, men också till att vi har en
onödigt stor mängd av vissa saker.

I vår förra lokal hade vi också utrymmesproblem, dessa bör vara
tillfälligt lösta med vår nya lokal, men om trenden håller i sig är vi
snart där igen.

Försäljning är visserligen besvärlig i sig, men görs onödigt besvärlig
av att man kan riskerar en konflikt för varje sak som ska säljas.
Problemet är än värre för saker med lågt eller inget försäljningsvärde.

Min åsikt är att föreningen inte fungerar bäst med så mycket eller så
lite prylar som möjligt, utan en lagom mängd av rätt saker. Därför
föreslår jag här ett system där föreningsstämman beslutar om vilken
uppsättning inventarier som bäst tjänar föreningen. Det upprättas även
en inventarieförteckning och styrelsen ges i uppdrag att arbeta för
införskaffandet av det som saknas samt avyttrande av överflödet.

2 Fastställande av generella inventariemål
==========================================

För att underlätta diskussionen om dom specifika målen och för att det
även efteråt ska gå att se vilket beslutsunderlag som använts bestäms
först generella inventariemål.

2.1 Förslag på generella inventariemål
--------------------------------------

1) Vi ska i historiskt syfte ha alla klassiska Amigamodeller och
  OS-versioner i fungerande skick
2) Om någon dator går sönder ska det finnas en fungerande av samma
  modell om det underlättar felsökningen
3) För vardagligt bruk ska det finnas en uppsättning Amigor och
  tillbehör sådan att man kan köra alla spel och program på ett så bra
  sätt som möjligt
4) I historiskt syfte ska det finnas ett välbevarat arkivexemplar av
  alla svenska och engelskspråkiga Amigatidningar, program och spel
5) Som en resurs för medlemmarna ska det även finnas ett läsexemplar av
  alla läsvärda Amigatidningar och böcker
6) För att tillfredsställa medlemmarnas nostalgiska sinne finnes ett
  brett utbud av spel och program på diskett
7) För reparation av Amigor och reparation och utveckling av tillbehör
  ska alla nödvändiga verktyg finnas

3 Fastställande av hantering av specifika inventariemål
=======================================================

För att det inte ska finnas några oklarheter kring hur styrelsen ska
arbeta för att uppfylla målen fastställs det separat.

3.1 Förslag på hantering av specifika inventariemål
---------------------------------------------------

1) Vi ska inte göra oss av med något om vi efter det ligger under målet
2) När vi tar emot donnationer beaktas inte inventariemålen
3) Vi ska alltid sträva efter att ha så hela och fina saker som möjligt,
  det är alltid okej att ha antalet som står under Totalt hela föremål
4) Med "Hel" menas
  1 Att hela den ursprungliga funktionen finns kvar
  2 Att alla delar finns och sitter på plats
  3 Inga sprickor, stora repor, tillförda hål eller dylikt
5) Med "Omodifierad" menas ett föremål som är "Helt" och vars utseende
  eller funktion inte har ändrats i efterhand
6) Avyttringspolicy
  1 Föremål ska i första hand säljas med målet att föreningen ska göra
   en så god förtjänst som möjligt
  2 Föremål ska inte säljas i sådan takt att det riskerar att mätta
   marknaden och leda till lägre priser
  3 Om ett föremål inte blir sålt ska andra försäljningskanaler prövas
   eller priset sänkas
  4 Om erfoderlig ansträngning görs ska det inte behöva ta mer än sex
   månader att nå en lyckad försäljning, tar det längre tid har priset
   inte sänkts snabbt nog
  5 Om något inte kan säljas ens till ett mycket lågt pris ska det
   istället skänkas bort
  6 Om det trotts idoga försök inte går att skänka bort föremålet ska
   detta tolkas som att det inte tillför varken föreningen eller någon
   annan något värde, i detta fall ska eventuella delkomponenter som
   kan ha värde för föreningen avlägsnas och återstoden lämnas för
   återvinning

4 Fastställande av specifika inventariemål
==========================================

Detta är den faktiska listan över inventarier vi vill ha. Syftet med att
kunna ha icke-hela föremål är att vi ska kunna reparera dom eller ha som
reservdelar, alla under totalt får vara hela och omodifierade.

4.1 Förslag på specifika inventariemål
--------------------------------------

Föremål             Omodifierade Hela Totalt
Amiga 1000                 2   2    3
Amiga 2000 modell A            1   2    2
Amiga 2000 modell B/C           1   2    3
Amiga 3000                 1   2    3
Amiga 3000T                2   2    2
Amiga 4000                 1   3    4
Amiga 4000T                2   2    2
Amiga 1200                 1   2    3
Amiga 500                 1   2    3
Amiga 600                 1   2    3
Amiga CD32                 2   2    3
Amiga CDTV                 2   2    3
Amiga prototyper & kloner (av varje)    1   1    1
Next gen. Amiga (A1 / SAM)         0   2    2
MorphOS dator (Pegasos / komp. Mac)    0   1    1
FPGA-Amiga (FPGA-Arcade / MiniMig)     0   1    1
Videomonitor                2   6    7
Skärm för gfx-amiga            0   2    3
Skärm för next gen. Amiga         0   2    2
060-kort för A3/4000            0   2    2
030-kort för A1200             0   2    2
Turbokort för A600             0   1    1
TAC-II                   2  10   15
Övriga joysticks              0   5   10
Joypad (CD32 / Comp. Pro)         2   5   10
Disketter                 0   -  5000
DMZ (kompletta uppsättningar)       1   1    2
Övr. sv. & eng. A-tid. (komp. upp.)    1   1    1
Sv. & eng. böcker (av varje)        1   1    1
Sv. & eng. prog. i kartong (av varje)   1   1    1
Sv. & eng. spel i kartong (av varje)    1   1    1
Lödstation                 0   2    2
Varmluftslödstation            0   1    1
Oscilloskop                0   1    1
Logikanalysator              0   1    1

5 Beslut
========

Jag yrkar att stämman beslutar:

att ge i uppdrag åt styrelsen att till 2013 års föreningsstämma upprätta
en inventarieförteckning över alla skrymmande föremål eller samling av
föremål

att efter eventuell modifiering fastställa "förslag på generella
inventariemål" ovan

att efter eventuell modifiering fastställa "förslag på hantering av
specifika inventariemål" ovan

att efter eventuell modifiering fastställa "förslag på specifika
inventariemål" ovan